การเข้าสู่ตลาดการค้าในประเทศฟินแลนด์

การเข้าสู่ตลาดประเทศฟินแลนด์

        (1)  ลักษณะตลาด 

                    ฟินแลนด์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 5.18 ล้านคน เป็นตลาดการค้าเสรีที่ 

ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อสูง และให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลฟินแลนด์ถือเป็นนโยบายที่ สำคัญในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคโดยมีกฎหมายกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าโดยทั่วไป (Product Safety Act)   กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (Food Act) กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค (Health Protection Act) และ ยังใช้ มาตรฐานกฎระเบียบต่างๆของสหภาพยุโรป เพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานคุ้มครองในด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

              ฟินแลนด์ มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับรัสเซีย และ ประเทศกลุ่ม CIS  อีกทั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดน

ติดกับรัสเซีย ทำให้ฟินแลนด์เป็นประตูการค้า  (gateway) ไปสู่ ประเทศรัสเซีย และ ประเทศกลุ่ม CIS  

โดย การค้าของ ยุโรปส่วนใหญ่ กับ รัสเซียจะผ่านทางประเทศฟินแลนด์ ดังนั้นตลาดฟินแลนด์จึงมีความ

สำคัญไม่เฉพาะในฟินแลนด์ แต่ยังหมายถึง การสามารถเข้าสู่ตลาดของคนอีก 80 ล้านคนรอบๆประเทศ อีกด้วย  

นอกจากนั้นประเทศในกลุ่มบอลติก (เอสโทเนีย / ลัตเวีย/ลิทัวเนีย ) ก็ยังเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของ ฟินแลนด์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เอสโทเนียซึ่งมี ฟินแลนด์เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุด 

       

        (2)  กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า 

                     

                      2.1 ระเบียบทางภาษีศุลกากร  กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของฟินแลนด์เป็นไปตาม 

ระบบการจำแนกพิกัดและการประเมินราคาของอียู (EU Rule) ปกติสินค้าที่ผลิตและนำเข้าจากนอกประเทศ

อียูจะต้องชำระภาษีศุลกากรก่อนนำเข้า สำหรับ สินค้าอุตสาหกรรมอัตราภาษีศุลกากร (Custom duties) อัตรา

ปกติจะอยู่ระหว่างร้อยละ 5-14 ส่วน อัตราภาษีที่ลดลง(Reduced) และ กรณียกเว้นไม่จัดเก็บ(no duties at

all) จะใช้กับ สินค้าบางประเภทที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศ ซึ่งทางอียูได้มีข้อตกลงพิเศษระหว่างกัน หรือ ภายใต้

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่อียู ให้แก่ ประเทศกำลังพัฒนา หรือ ประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน

                     2.2 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  ฟินแลนด์จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ สินค้าที่วางขาย

ในตลาดฟินแลนด์ทุกประเภทโดยไม่คำนึงว่า สินค้าชนิดนั้นจะผลิตที่ประเทศใด และ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัด 

เก็บ มี 4 อัตราดังนี้ 

                           - อัตราปกติทั่วไป normal rate        จัดเก็บอัตราร้อยละ 22.0

                           - สำหรับสินค้าอาหาร  foodstuffs   จัดเก็บอัตราร้อยละ 17.0

                           - สำหรับยารักษาโรค หนังสือ ค่าโดยสาร โรงแรม ใบอนุญาตทีวี ค่าเข้าสถานบริการบันเทิง 

โรงภาพยนตร์ โรงละคร การกีฬา  จัดเก็บอัตราร้อยละ 8.0 

                           - สำหรับการรับหนังสือพิมพ์โดยการเป็นสมาชิก จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 (ไม่เก็บ)

                     2.3 ระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ปกติ สินค้านำเข้า โดยทั่วไป ไม่

ได้มีข้อกำหนดที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า  เว้นแต่สินค้าบางประเภทอาทิ เครื่องดื่มที่มี alcohol  เภสัชภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ อาวุธ  และ สินค้าที่อียูกำหนดโควต้าการนำเข้า เช่น สิ่งทอ เป็นต้น ที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า

                     2.4 ระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอาหาร การส่งสินค้าอาหารเข้าไปยังประเทศฟินแลนด์

หรือ ประเทศสมาชิกอียู สินค้าประเภทอาหาร ที่ส่งมานั้น ไม่ว่ามาจากประเทศสมาชิกอียูเอง หรือ จากประเทศที่สาม จะถูก

ควบคุมภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า European Food Law โดย สหภาพยุโรป ได้ให้ความสำคัญใน การควบคุมด้าน

สุขอนามัย (Veterinary and Health Control) เพื่อปกป้องสุขอนามัยของผู้บริโภค และ มาตรการตรวจสอบ

สินค้าอาหารเนื้อสัตว์ทุกชนิด (รวมทั้งอาหารทะเล)  สหภาพยุโรปได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแล

การตรวจสอบคือ EU’s Food Veterinary Office [FVO] โดย FVO จะส่งผู้แทนไปยังประเทศต่างๆ

ที่เป็นผู้ส่งออกอาหารไปยัง สหภาพยุโรป เพื่อตรวจสอบโรงงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ

(Competent Authority) เพื่อจัดทำรายชื่อโรงงาน (Establishment List) ให้การรับรองว่าเป็นสินค้าที่

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ การรับรอง ในส่วนของ ประเทศฟินแลนด์ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน การควบคุมตรวจด้าน

สุขอนามัยในอาหาร คือ National Food Administration

                              หน่วยงาน National Food Administration ของฟินแลนด์นอกจากจะใช้มาตรฐาน

สุขอนามัยของอียู แล้ว ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายภายในคือ กฎหมาย Food Act  , Health Protection Act

ที่กำหนดให้ ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย ในอาหาร แก่ผู้บริโภค

                              จากการออกสำรวจ และ พบปะผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในกรุงเฮลซิงกิของ สำนักงานฯ

ก็ได้รับข้อมูล และ ยืนยันว่า ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรฟินแลนด์  เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้าประเทศ

มาก เมื่อเทียบกับการตรวจสอบสินค้าของประเทศสมาชิกอียูอื่นๆ และ มีผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยหลายรายที่เปิด

ร้านจำหน่ายปลีกด้วย ได้หยุดการนำเข้าจากไทยโดยตรง และ เปลี่ยนไปสั่งซื้อจาก ผู้นำเข้าสวีเดน ซึ่งนำเข้าสินค้าอาหาร

จากไทย และ ส่งต่อไปยังฟินแลนด์ โดยทางรถบรรทุก ดังนั้นในการส่งออกสินค้าอาหารมายังฟินแลนด์จึงต้องมีความ

เข้มงวดในด้านสุขอนามัย และ มี ใบรับรองการตรวจสอบความปลอดภัย ระดับสารตกค้าง ที่เรียกว่า Health

Certificate กำกับมาพร้อมกับ สินค้าอาหารที่ส่งออกด้วย

                      2.5 ข้อกำหนดด้านฉลากและการหีบห่อ(Lebelling and Packaging) สำหรับกรณี

สินค้าอาหาร มีกฎระเบียบกำหนดให้ต้อง ติดฉลากเป็นภาษาท้องถิ่น  การหีบห่อ ระบุส่วนผสมในอาหาร 

สิ่งที่ใส่เพิ่มลงไปในอาหาร น้ำหนักสุทธิ  วันที่ผลิตและวันหมดอายุ  ประเทศที่ผลิต  โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ในการดูแลตรวจสอบให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในเรื่องนี้คือ Ministry of Trade and Industry

                      2.6 มาตรฐานทางเทคนิคและใบรับรองคุณภาพสินค้า (Techical standards and certification) 

มาตรฐานทางเทคนิคเป็นมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้นและเพิ่มเงื่อนไขหรือคุณภาพ

จากมาตรฐานทั่วไปของสหภาพยุโรป โดยถือเป็นข้อยกเว้นให้ประเทศสมาชิกอียูสามารถทำได้ตามกฎระเบียบที่

ประเทศนั้นๆกำหนดอาทิ การวางเงื่อนไขที่คำนึงถึงสุขอนามัย (health) ความปลอดภัย (safty) สิ่งแวดล้อม

(environment side) แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดที่แตกต่างจากกฎระเบียบมาตรฐานของอียูเหล่านี้จะได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสหภาพยุโรปเป็นประเทศๆไป แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตทางสหภาพยุโรป

มีเป้าหมายที่ให้กฎระเบียบทางด้านเทคนิคของทุกประเทศในสหภาพเป็นระเบียบเดียวกันและบังคับใช้เหมือนกัน

ในทุกประเทศของสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อยกเว้นภายใต้มาตรฐานเดียวคือ CE- marking

                              สำหรับฟินแลนด์มีกฎหมาย Product Safety Act กำหนดในเรื่องมาตรฐานความ

ปลอดภัยในสินค้า และ บริการเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค โดย หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้คือ National

Consumer Administration

         

               (3)  ข้อตกลงทางการค้าต่างๆของฟินแลนด์

                     

                      3.1  เดนมาร์กเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้นกฎระเบียบข้อบังคับข้อผูกพันต่างๆของ

สหภาพยุโรปจึงเป็นพันธกรณีที่ฟินแลนด์ต้องผูกพันปฎิบัติตาม ข้อตกลงทางการค้าส่วนใหญ่ที่จัดทำก็เพื่อวัตถุ

ประสงค์ในการลดอุปสรรคทางการค้าที่เป็นภาษีศุลกากรให้แก่สินค้านำเข้าจากประเทศคู่ตกลงตามสัญญา ซึ่ง

สหภาพยุโรปได้จัดทำข้อตกลงทางการค้าไว้กับหลายกลุ่มประเทศอาทิ

                     - ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม African ,Caribbean and Pacific Countries[ACP]                     

                     - ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม South Africa

                     - ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับ  Mexico

                     - ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม Mediterranean countries

                     - ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม EFTA

                     - ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม Eastern Europe

                      3.2 ข้อตกลงการให้ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP เป็นข้อตกลงที่เป็นการให้ฝ่ายเดียว

โดยสหภาพยุโรปได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้านำเข้าที่ผลิตจากประเทศกำลัง

พัฒนาจะได้รับยกเว้นหรือเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่ลดลง ปัจจุบันมีประเทศต่างๆกว่า 170 ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากระบบ GSP

         

               (4)  วิธีการเข้าสู่ตลาดฟินแลนด์

                     

                      4.1 ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดฟินแลนด์ นอกจากสามารถติดต่อโดยทางจดหมาย

โทรสาร หรืออีเมล์ กับผู้นำเข้าฟินแลนด์โดยตรง (ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบรายชื่อผู้นำเข้าฟินแลนด์ได้จาก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน) วิธีที่ดีที่สุด อีกหนทางหนึ่งในการเข้าสู่ตลาดฟินแลนด์

คือ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ และ ประเทศเดนมาร์ก (ซึ่งเป็นศูนย์กลางจัดงานแสดงสินค้า

นานาชาติในกลุ่มสแกนดิเนเวีย) ซึ่งอาจร่วม โดยวิธีเข้าเยี่ยมชมงาน (Visitor) หรือ เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor)

ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถพบกลุ่มเป้าหมายลูกค้าฟินแลนด์ได้มากที่สุดและได้ผลดีที่สุดในการเสนอขายสินค้า

                      4.2 สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ ก็เป็นอีกช่วงทางหนึ่งที่ผู้ส่งออกไทย สามารถติดต่อขอข้อมูล

ความช่วยเหลือใน การติดต่อการค้ากับประเทศฟินแลนด์ โดยติดต่อ ทูตพาณิชย์ของฟินแลนด์ ประจำสถานทูตฯ ตามที่อยู่ดังนี้

                                       

Embassy of Finland
 Visiting address     :   Amarin Tower, 16th floor
                                500 Ploenchit Road
                                Bangkok 10330

                   Tel.   :  +66-2-256 9306/-9
                   Fax   :  +66-2-256 9310

                E-mail  :   sanomat.ban@formin.fi 
Customer Service   :  Mon-Fri 7.30-12.00
Postal address       :   Embassy of Finland
                               G.P.O.Box 295
                               Bangkok 10501

                     

           4.3 FEDERATION OF FINNISH COMMERCE AND TRADE เป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ใน

การให้ความช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ตลอดจน สมาคมการค้าต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ 

ในด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังนั้น ผู้ส่งออกไทย อาจติดต่อ สมาคมการค้าต่างๆ ในฟินแลนด์

โดยผ่านทาง สมาพันธ์การค้า และ การพาณิชย์ของฟินแลนด์ ตามที่อยู่ดังนี้

                          

FEDERATION OF FINNISH COMMERCE AND TRADE
               Address : Mannerheimintie 76 A
                              P.O. BOX 150
                              00251 HELSINKI
                     Tel. : +358 9-431 560
                     Fax : +358 9-4315 6302
                  Email : guy.wires@kaupankl.fi

                    

         4.4 Thai-Finnish Chamber of Commerce  หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับฟินแลนด์ ดังนั้นการติดต่อขอข้อมูลจากหอหารค้าไทย-

ฟินแลนด์จึงเป็นอีกช่วงทางหนึ่งในการเข้าสู่ตลาดฟินแลนด์ของผู้ส่งออกไทย

                

Thai-Finnish Chamber of Commerce
              Address : Ruen Rudee Condominium,
                            4/F, Apt. 19/27, Sukhumvit
                            Soi 1, Bangkok 10110,
                    Tel. : (662) 255 3251, 650 3533
                    Fax : (662) 253 7910
                E-mail : tfcc@thaifin.or.th
                  www : http://www.thaifin.or.th/

 

                      4.5 งานแสดงสินค้าสำคัญในฟินแลนด์

Sector

Event

Location

Contact

Agriculture and Food

Helsinki Food Fair

Helsinki

www.finnexpo.fi

 

Viiniexpo

Helsinki

www.finnexpo.fi

Biotech

BioTech Helsinki

Helsinki

 

Chemical

Kemia

Helsinki

www.finnexpo.fi

Consumer Goods

Retail

Helsinki

www.finnexpo.fi

 

Skiexpo

Helsinki

www.finnexpo.fi

Environment

Environment

Helsinki

www.finnexpo.fi

Forestry

METKO

Jämsänkoski

www.metko.fi

ICT

Data Security Expo + Conference

Helsinki

www.finnexpo.fi

 

Mobile Expo

Helsinki

 

Medical

The Finnish Medical Convention and Exhibition

Helsinki

 

Tourism

Matka

Helsinki

www.finnexpo.fi

               


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน