คลังเอกสาร

เอกสารจำเป็นเมื่อต้องย้ายเข้าฟินแลนด์

- เอกสาร เกี่ยวกับ เงื่อนไขการทำงาน

Working, basic rules 

- แบบฟอร์ม การขออนุญาติ สำหรับการอยู่อาศัย

Application for Residence Permit


Right to work without a workers´ residence perm

AttachmentSize
tasarv_tha.pdf253.85 KB
OLE1.pdf204.86 KB
OLE2.pdf108.35 KB
OLE3.pdf129.04 KB
Y77_W_KELA-CARD.pdf102.44 KB

ฟินแลนด์

อังกฤษ

ทะเบียนบ้าน / THAI HOUSE REGISTRATION

บัตรประจำตัวประชาชน / THAI IDENTIFICATION CARD

Vocaborary

เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน / IDENTIFICATION CARD VOCABORARY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Number of Bearer = เลขที่บัตรประตัวประชาชน
Date Of Birth = เกิดวันที่
PHOTO OF BEARER = รูปถ่ายติดบัตร
Religion = ศาสนา
Blood Group = หมู่โลหิต
Address = ที่อยู่
Date of issue = วันที่ออกบัตร
Date of expiry = บัตรหมดอายุ
Issuing Officer Official  = เจ้าหน้าที่ออกบัตร
Seal Affixed = ตราประทับ
Reverse Side = ด้านหลัง
Provincial Administration Department = กรมการปกครอง 
Ministry of Interior = กระทรวงมหาดไทย

AttachmentSize
thai-ID.xls9 KB

ใบสูติบัตร / BIRTH CERTIFICATE

ไทย