ระบบการศึกษาของ ประเทศฟินแลน์

ระบบการศึกษา ของสาธารณรัฐฟินแลนด์

 

 

 

 

สาธารณรัฐฟินแลนด์   ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง การบริหารราชการของประเทศแบ่งออกเป็ฯ 3 ระดับ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งมีกระทรวงเป็นหน่วยงานหลัก  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานบริหารราชการจังหวัดจังหวัด และการบริหารระดับท้องถิ่นมีเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก สำหรับภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือ ภาษาฟินแลนด์ และภาษษสวีเดน และประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนา Evangelical Lutheran Church

การศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์

รับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษษธิการ มีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยนโยบาบ ประเมินผลการบริการการศึกษา และสนับสนุนการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญได้แก่ การใหโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

โครงสร้งและระบบบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ มีรายละเอียดดังนี้

 

Finnish National Board of Education

Finnish National Board of Education

 

Open university education in Finland

Open Universities form part of the Finnish adult education system. A total of 19 Finnish universities provide Open University education to promote educational and regional equality.

Open University education caters for adult students who pay a course fee. Universities recover the organisational costs they incur in providing educational services for students at the Open University. Other insitutions that organise Open University studies may charge fees on different basis. The education is founded on research and complies with Finnish universities’ undergraduate curricula.

Open University education is open to all regardless of age or educational background. Students may have different goals: to improve general knowledge, to upgrade their basic education or to work toward self-development. Studying at the Open University also provides an idea of what studying at university is like and helps one to prepare for academic degree studies. The language of instruction is usually Finnish or Swedish.

Cooperative teaching

Open University education is arranged in cooperation with university departments. Its objectives and requirements correspond to those of regular degree studies. Open Universities cannot award degrees, but credits are transferable and can be incorporated into a university degree.

Each Open University provides teaching on its own and in cooperation with such educational institutions as adult education centres, folk high schools and summer universities. Open University education is available in 150 localities throughout Finland. Lectures take place in the evening and on weekends. Open University education is also offered online, which enables many working adults to pursue studies.

Because Open University studies are part-time and general in nature, students are not entitled to financial aid or other social benefits for students.

Comprehensive information about Open University courses

The course database of the Avoinyliopisto.fi website includes information about the courses available at Finnish Open Universities: thousands of study modules and study units in hundreds of subjects in 18 fields. Finnish Open Universities provide and update the information included in this database.

Most of the courses are basic-level studies taught in Finnish, but students can also progress further in several subjects. The most popular fields of study are education, the humanities and the social sciences. Every year over 70,000 people studies at Finnish Open Universities.

Finnish Open Universities

The Open University in Finland is not a single, coherent organisation. Rather, almost all Finnish universities offer Open University education. The first Finnish Open University was established in 1970.

 Each university has its own degree requirements and curricula. Because study practices vary, it is best to contact each Open University for further information.

University studies

Studying in university

Degree Structure in Finland

http://www.uwasa.fi/english/studies/degree-and-postgraduate-students/university-studies-in-finland/degree-structure-in-finland/

In the Finnish degree system the first degree is a three-year bachelor’s degree (180 ECTS credits). The second university degree is a two-year master’s degree (total of 300 ECTS credits, including bachelor’s degree).

Degree programmes usually include studies in one main subject (major) and in one or more subsidiary subjects (minors), except for clearly professional degree programmes which have a different, more profession-specific structure. The basic degree consists of three stages: basic studies, subject studies and advanced level studies. The advanced level studies involve independent research and a final paper (thesis).

It takes two years to study for the master’s degree after the bachelor’s degree, or a total of five years. The amount of time taken to complete licentiate and doctoral degrees varies greatly even though planning work is based on the assumption that a licentiate degree would take two or three years and a doctorate about four years after completion of a master’s degree.


An Example of a Finnish Degree Structure

Bachelor’s Degree (180 ECTS credits)
Basic and subject studies in major subject
Other studies may include:
Language studies
Minor subject(s)
Multidisciplinary programmes
Practical training
3 years (60 ECTS per academic year)

¯

Master’s Degree (120 ECTS credits)
Advanced level studies in major subject
Minor subject(s)
Master’s thesis (30–40 ECTS credits)
2 years (60 ECTS per academic year)
¯

Doctorate Degree
Doctoral studies
Doctoral thesis

 

 

Vocational School

Vocational School here

การจัดระบบองค์กรทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา

ประวัติศาสตร์ ( Historical Overview)

ในศตวรรษที่17 การบริหารการศึกษาของฟินแลนด์ภายใต้การปกครองของสวีเดน และในศตวรรษที่ 19 ได้มีการตั้งคณะกรรมการกลางและหน่วยงานบริหารการศึกษาขึ้นซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวการบริหารการศึกษาดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนากับอำนาจของรัฐ และจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ( Nationl Board of Education) และในปีค.ศง 1992 ทั้ง2คณะได้รวมกันเป็น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (Finnish National Board of Education) ทำหน้าที่บริหารการศึกษาในด้านสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ยกเว้นอุดมศึกษา ต่อมาได้มีการจัดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ(Ministty of Education) โดยมี รัฐมนตรี 2 ท่าน รัฐมนตรีท่านหนึ่งทำหน้าที่ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ส่วนรัฐมนตรีท่านที่สอง ทำหน้าที่ ด้านวัฒนธรรมและการกีฬา

หลักการ(Principle)

วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาของฟินแลนด์ คือการให้โอกาสทางการส฿กษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดอายุ ถิ่นที่อยู่ ฐานะทางเศรษกิจ เพศ หรือ ภาษาเดิมของบุคคลนั้น การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พลเมืองทุกคนจะได้รับ ประชาชนที่มีภาษาเดิมเป็นสวีเดน หรือ ซามิ (ชาวแลปเลนด์) มีสิทธิรักษาภาษาและวัฒนธรรมของตนไว้

   นโยบายการศึกษาของฟินแลนด์ คือการให้การศึกษษแก่ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วประชาชนยังได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับหลังมัธยมศึกษาประชาชนอย่างน้อยที่สุด ร้อยล่ะ 97 เรียนต่อหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กฏหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาผู็ใหญ่ได้รับการปฏิรูปครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 1997 ส่วนกฏหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษา มีการปฏิรูปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1998 ซึ่งกำหนดหลักการเกี่ยวกับพันธกิจ การวิจัย การสอน การบริหารและการจัดองค์การ จากนั้นมีการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.2005

 

โครงสร้างทั่วไปในการบริหารการศึกษา

(General Structure in Educational Administration)

   การศึกษาภาคบังคับเริ่มเมื่อเด็กอายุ 7 ขวบ เด็กมีสิทธิเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาซึ่งจัดโดยหน่วยงานบริหารระดับท้องถิ่น ในรูปของโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก หรือ รูปแบบอื่น ๆ

  การศึกษาภาคบังคับใช้เวลา 9 ปี เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว รัฐบาลส่งเสริมให้เรียนต่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี เป้าหมายของการศึกษาในระดับนี้ คือ การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีความสมดุล มีอารยธรรม  และเป็นสมาชิกท่ดีของสังคม

  ส่วนหลักสูตรอาชีวศึกษามุ่งให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการมีสมรรถภาพทางวิชาชีพ  มีศักยภาพที่จะเป็นเจ้าของกิจการของตนเองและสามารถเรียนต่อได้

    การศึกษาผู้ใหญ่ เน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป จึงสามารถเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาเมื่อใดก็ได้ตลอดชีวิต การศึกษาผู้ใหญ่อาจเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วไปหรือสถาบันการศึกษาที่จัดไว้สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะก็ได้ โดยนักศึกษาผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบการเลือกวิชาเรียนและความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง

การศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education)

       กฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้ผู้ปกครองต้องนำบุตรหลานที่มีอายุ 7 ขวบ เข้าเรียน การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียน โดยเด็กทุกคนต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 7 ขวบจนกระทั่งการจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งใช้เวลาเรียนรวมกันไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นต้องจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และเด็กอาจจะเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับได้ก่อนหรือหลังอายุครบ 7 ปี คลาดเคลื่อนไม่ เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับ ความคิดเห็นของแพทย์หรือนักจิตวิทยา หากผู้ปกครองไม่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับก็สามารถทำได้ โดยการจัดการศึกษษให้แก่บุตรหลานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ


 

ระดับประถมศึกษา

Primary school is free and mandatory. It is usually devided in two parts. Lower primary, classes 1 to 6 and upper primary, classes 7 to 9.