ระบบการศึกษาของ ประเทศฟินแลน์

ระบบการศึกษา ของสาธารณรัฐฟินแลนด์

 

 

 

 

สาธารณรัฐฟินแลนด์   ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง การบริหารราชการของประเทศแบ่งออกเป็ฯ 3 ระดับ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งมีกระทรวงเป็นหน่วยงานหลัก  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานบริหารราชการจังหวัดจังหวัด และการบริหารระดับท้องถิ่นมีเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก สำหรับภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือ ภาษาฟินแลนด์ และภาษษสวีเดน และประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนา Evangelical Lutheran Church

การศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์

รับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษษธิการ มีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยนโยบาบ ประเมินผลการบริการการศึกษา และสนับสนุนการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญได้แก่ การใหโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

โครงสร้งและระบบบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ มีรายละเอียดดังนี้

 

Google adds 2